Civic Center

Trung tâm Hành chính đóng vai trò là trung tâm quan trọng để thảo luận, học hỏi và tác động đến động lực xã hội của cá cược ở Việt Nam. Nền tảng của chúng tôi được dành riêng để thúc đẩy các cuộc trò chuyện có hiểu biết, cung cấp thông tin chi tiết của chuyên gia và xây dựng một cộng đồng cam kết thực hành cá cược có trách nhiệm.

giáo dục

Cung cấp những hiểu biết chi tiết về các khía cạnh kinh tế xã hội và tâm lý của cá cược.

Đính hôn

Tạo một diễn đàn sôi động để tranh luận và thảo luận cởi mở, tôn trọng.

Trao quyền

Thúc đẩy các sáng kiến do cộng đồng lãnh đạo và chính sách tác động để thúc đẩy thói quen cá cược lành mạnh.

Sáng kiến nổi bật

Chương trình tác động cộng đồng

Tập trung hàng tháng về cách cá cược ảnh hưởng đến các cộng đồng cụ thể ở Việt Nam, bao gồm các câu chuyện và chiến lược phục hồi.

Chuỗi tác động kinh tế

Báo cáo hàng quý đánh giá tác động kinh tế rộng hơn của cá cược, bao gồm cả ảnh hưởng của nó đối với việc làm và nền kinh tế địa phương.

Tuổi Trẻ và Cá Cược

Đặc biệt tập trung vào việc giáo dục giới trẻ về những rủi ro và trách nhiệm liên quan đến cá cược.

Cập nhật mới nhất

Bài bạc

Cá cược cao: Sự giao thoa giữa văn hóa và cờ bạc ở Việt Nam

Cơ sở văn hóa của cờ bạc Cờ bạc ở Việt Nam đã ăn sâu vào nền văn hóa từ …
Scroll to top